Jogi nyilatkozat

Definíciók

Weboldal: az airwolves.net domain címen elérhető internetes weboldal, ami magában foglalja a kapcsolódó al- és társdomainek alatt nyújtott tartalommegjelenítést is.

Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat, e-mail cím vagy felhasználói név alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy aki a weboldalt látogatja, vagy annak bármely funkcióját regisztráltként vagy regisztráció nélkül használja.

Üzemeltető: A Wolves Group Korlátolt Felelősségű Társaság (Wolves Group Kft.), mint az airwolves.net weboldal felelős kiadója és üzemeltetője; szolgáltató adatkezelő.

Rendszer: Az üzemeltető által kínált weboldal annak minden funkciójával, szolgáltatásával és tartalmával, valamint a weboldalt megjeleníteni és működtetni hivatott programkódok és adatbázisok.

Piac: A weboldalon kialakított hirdetési felület és rendszer, mely lehetőséget biztosít a weboldal felhasználói számára, hogy saját termékeket töltsenek fel és hirdessenek eladás céljából.

top

A weboldal használatának feltételei

A regisztráció és a weboldal használatának alapfeltétele jelen Jogi nyilatkozat szabályzatának elfogadása!

A weboldalra történő regisztrációval felhasználó kijelenti, hogy jelen Jogi nyilatkozat teljes szövegét elolvassa, értelmezi és azt magára nézve kötelezően elfogadja!

A weboldalt mindenki kizárólag saját kockázatára és felelősségére használhatja!

Az esetleges jövőben történő Jogi nyilatkozatot érintő változásokat üzemeltető a felhasználók weboldalon keresztül történő előzetes értesítése és figyelemfelhívása mellett egyoldalúan módosíthatja!

A weboldalon található tartalmak döntő része a felhasználók számára regisztráció nélkül megtekinthető.

A weboldalon található hozzászólások, beszámolók, értékelések a felhasználók véleményét tükröző írások, nem állnak semmilyen kapcsolatban az üzemeltető ezekről alkotott véleményével.

A weboldalon található tartalmak egészben vagy részben történő felhasználása, idézése vagy másodközlése kizárólag az üzemeltető előzetes engedélyével és forrásmegjelöléssel lehetséges.

A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bármilyen fajta használata a felhasználó saját kockázata és felelőssége.

Üzemeltető a weboldal rejtett vagy egyéb más hibái – adatok pontatlansága, elírás vagy más hibás információk – miatt bekövetkezett kellemetlenségekért felelősséget nem vállal!

Minden esetlegesen felmerülő hiba, baleset vagy keletkezett kár tekintetében az Üzemeltető saját kártérítési felelősségét kizárja! Üzemeltető a weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, információk, tartalmak törléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja! Üzemeltető törekszik az esetlegesen felmerülő hibák minél előbbi kijavítására.

A felhasználó egyedül felelős az általa a weboldalra feltöltött tartalmakért és az azokból származó következményekért. A felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel.

A weboldalra feltöltött egyes tartalmak a felhasználók feltöltéseinek eredményei, így származásukat és jogtisztaságukat üzemeltetőnek nem áll módjában ellenőrizni.

Felhasználó az általa a weboldalon elhelyezett tartalmakért semmilyen ellenszolgáltatást nem igényelhet!

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzemeltető nem felelős a weboldalon szereplő más felhasználók által közzétett anyagokért.

Üzemeltető az anyagok mennyiségére való tekintettel nem ellenőrzi a weboldalra felkerülő tartalmakat sem tartalmi, sem jogi szempontból. Minden a weboldalon megjelenő tartalomért a tartalom feltöltője felel.

A felhasználó felelős azért, hogy a weboldalra történő belépéshez szükséges adatait, felhasználónevét illetve jelszavát biztonságban tartsa, azokat más személynek nem adhatja ki.

A felhasználó egyedül felelős minden olyan tevékenységért, amely saját regisztrált neve alatt a weboldalon történik.

Felhasználó a weboldalra történő tartalom feltöltésével egyidejűleg feljogosítja üzemeltetőt, hogy a feltöltött tartalmat egészben vagy részben bármely médiában megjelenítse.

Felhasználó hozzájárul, hogy az általa a weboldalra feltöltött tartalmat üzemeltető a felhasználó fiókjának inaktiválását vagy törlését követően is megjelenítse, valamint tárolja.

Felhasználó a weboldalra történő regisztrációjával együtt elfogadja és szavatolja, hogy:

 • 1. A weboldalra kizárólag saját, valós tartalmat tölt fel
 • 2. Kizárólag saját elérhetőségeit szerepelteti a weboldalon
 • 3. Az összes rendszer által kért adatot a valóságnak megfelelően tölti ki


Felhasználó teljes körű, időben korlátlan szavatosságot vállal az általa a weboldalon elhelyezett tartalmat illetően, amely kiterjed különösen az információk valódisága, naprakészsége, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelősége vonatkozásában.

Tilos olyan tartalmat hozzáférhetővé tenni, amely szerzői jogot, kereskedelmi titkot, szabadalmat, védjegyet vagy bármilyen tulajdonosi jogot sért!

A felhasználó nem sérthet semmiféle érvényben lévő jogszabályt!

Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a valótlan adatokkal rendelkező, illetve bármely más feltételt megsértő felhasználó fiókját azonnal, figyelmeztetés nélkül törölje a rendszerből.

A weboldal használata során tilos más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezések használata. Felhasználó szavatolja, hogy magatartását felelősségteljesen, más felhasználók tiszteletével fejti ki.

A weboldal használata során tilos más tagokat zaklatni, rágalmazni, uszítani, becsületüket megsérteni vagy bármilyen módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogait megsérteni.

Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az általa bántónak, zavarónak, vagy bármilyen egyéb szabályt sértőnek vélt tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül a weboldalról eltávolítsa, és az adott tartalmat feltöltő felhasználó fiókját felfüggessze vagy törölje.

top

Piac

Hirdetések feladásához és publikáláshoz üzemeltető a weboldalán felületet biztosít, de közvetítői tevékenységet a felhasználó és az általa feladott hirdetésre válaszolók közt nem végez. A hirdetést feladó és a hirdetésre jelentkező felhasználó közt esetlegesen létrejövő kapcsolat bármely formája kizárólag a fentebb említett személyek felelőssége.

A Piacon szereplő termékek kizárólag a felhasználók feltöltéseinek eredményei, azokhoz az üzemeltetőnek semmilyen köze nincsen, ezáltal üzemeltető nem is vállal felelősséget a piacon szereplő termékek valódiságáért, eredetiségéért, minőségéért és semmilyen más – a terméket, vagy a terméket hirdető felhasználót érintő – esetlegesen felmerülő probléma vagy hiba vonatkozásában!

top

A rendszer védelme

Tilos a rendszert rendeltetésszerű használatán kívül bármilyen egyéb tevékenységre felhasználni!

Tilos olyan módszerek alkalmazása, amelyek célja a Piac menüpont alatt elérhető hirdetések más rendszerben történő megjelentetése.

Tilos a rendszert bármilyen fajta jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységre felhasználni!

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják – nem kizárólagosan – az alábbiakat:

 • 1. A rendszer bármely részének tisztességtelen célból történő módosítása, adaptációja vagy visszafejtése
 • 2. Az üzemeltető számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet
 • 3. Vírusok, férgek, hibák, trójaiak, káros programkódok vagy bármely más támadó elemek feltöltése vagy továbbítása
 • 4. Felhasználói fiókok automatikus módszerekkel történő létesítése
 • 5. Más felhasználók adatainak jogtalan megszerzése vagy gyűjtése (felhasználónév, e-mail cím, jelszó stb.), vagy azok felhasználása
 • 6. Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül
 • 7. Olyan tartalom feltöltése, ami jogellenes, jogellenes tevékenységet hirdet vagy arra buzdít
 • 8. Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása
 • 9. Indokolatlan mennyiségű vagy minőségű tartalom bevitele a rendszerbe


Üzemeltető indokolás nélkül kizárhatja a Jogi nyilatkozat megsértőit a rendszer igénybevételéből!

Üzemeltető a fentieken túlmenően is jogosult bármely tartalmat indokolás nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenné tenni vagy a rendszerből törölni. Üzemeltető a tartalom hozzáférhetetlenné tételéből vagy törléséből eredő kárért semmilyen felelősséget nem vállal, az ezek miatt esetlegesen fellépő bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kár megtérítését kizárja!

Minden, a fentiekben meghatározott szabályra egységesen érvényes a szubjektív elbírálás, azaz üzemeltető fenntartja magának a jogot az egyes konkrét esetekben történő egyéni állásfoglalásra.

Az oldal nevében eljárni, arra hivatkozni és a nevében bármiféle hatályos jogszabályokba ütköző cselekményt elkövetni szabálysértésnek, illetve bűncselekménynek minősül és minden esetben jogi lépéseket von maga után!

top